โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

1.การศึกษา
                ตำบลวังตะเฆ่ มีการจัดการศึกษาทั้งสองรูปแบบคือการศึกษาในระบบโรงเรียนและ นอกระบบโรงเรียน ตั้งแต่ก่อนประถมศึกษาไปจนถึงระดับมัธยมศึกษา มีสถานศึกษาตั้งอยู่ในตำบลจำนวน   ๖  แห่ง ดังนี้
 
       -  โรงเรียนระดับประถมศึกษา                 จำนวน           6       แห่ง
        -  โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)           จำนวน           5       แห่ง
        -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                      จำนวน           11      แห่ง
        -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน             จำนวน           15      แห่ง
        -  ศูนย์อินเตอร์เน็ตประจำตำบล                จำนวน           1       แห่ง

 

2.การสาธารณสุข
 
         -  รพ.ส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลวังตะเฆ่       จำนวน          2       แห่ง
          -  กองทุนหลักประกันสุขภาพ                จำนวน          1       กองทุน
          -  อสม. ประจำตำบล                    จำนวน          226      คน
          -  แพทย์ประจำตำบล                     จำนวน          1        คน
 
        ตำบลวังตะเฆ่ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลินิกเอกชนและร้านขายยา การให้บริการสาธารณสุขยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย
3. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
   3.1สถาบันและองค์กรทางศาสนา
-  วัดประจำตำบล                            จำนวน            แห่ง
        ประชากรในเขตตำบลวังตะเฆ่  ๙๙.๙๘ % นับถือศาสนาพุทธ นอกนั้นนับถือศาสนาอื่น
   3.2งานประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ
     - งานนมัสการรอยพระพุทธบาทจำลอง        เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี
- งานบุญพเวส                        เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคมของทุกปี
- งานวันสงกรานต์และงานเจ้าพ่อขุนนรินทร์     เดือนเมษายน ของทุกปี
- งานบุญบั้งไฟ                        เดือนเมษายน – มิถุนายนของทุกปี
- งานวันออกพรรษา                     เดือนตุลาคม
- งานประเพณีลอยกระทง                  เดือนพฤศจิกายน
3.3โบราณสถาน – โบราณวัตถุและแหล่งท่องเที่ยว
     - ไม่มีโบราณสถาน
 

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 876945 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -