โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ

   
  นางนิรปิญญ์  สรภูมิ  
  หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทนปลัด อบต.วังตะเฆ่
 
 
นายประจักษ์  คงแหลม นางนิรปิญญ์  สรภูมิ ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง (ระดับต้น) หัวหน้าสำนักปลัด (ระดับต้น) ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (ระดับต้น)
นายประจักษ์  คงแหลม นางนิรปิญญ์  สรภูมิ นางอิทธิ  คำหงษ์ศา

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง (ระดับต้น)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองศึกษาและศาสนา

นิติกรชำนาญการ  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร (ระดับต้น)

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 976604 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -