วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มิ.ย. 2565
จ้างจัดจ้างเหมาค่าป้ายไวนิลโครงการ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปีงบประมาณ 2565 สำนักปลัด (งานสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
จ้างจัดจ้างเหมาค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปีงบประมาณ2565 สำนักปลัด (งานสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาค่าเครื่องเสียง โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหารยาเสพติด วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปีงบประมาณ 2565 สำนักปลัด (งานสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ต้องการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ม.1, ม.3, ม.6, ม.13, ม.16, ม.17 ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ (สระน้ำสาธารณะในหมู่บ้าน) บ้านท่าโป่ง หมู่ที่ 4 ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระหว จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายถนน 225 ถึงบ้านนายจวน แปขุนทด บ้านโป่งนคร หมู่ที่ 17 ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ (สระน้ำสาธารณะในหมู่บ้าน) บ้านปากดง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
จ้างค่าป้ายไวนิล โครงการให้ความช่วยเหลือด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไข้เลือดออก ประจำปีงบ 2565 สำนักปลัด (งานสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
จ้างค่าอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วม ?โครงการให้ความช่วยเหลือด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ไข้เลือดออก? ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักปลัด (งานสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ (สระน้ำประปาหมู่บ้าน ) บ้านปากดง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง