โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 
  พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566     รานงานการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม"     ประกาศเรื่องออกให้บริการรับชำระภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566      

 
 
   


วันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2566 งานสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ออกตรวจร้านปิ้งย่างในพื้นที่ตำบลวังตะเฆ่ เพื่อรายงานข้อมูลจัดทำแผนลดภาวะก๊าซเรือนกระจกจังหวัดชัยภูมิ และส่งหนังสือติดตามการดำเนินโ...

วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 13:00 นางเตือนใจ บำรุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการก่อสร้าง ชลประทานขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 จ.ขอนแก่น ออกสำรวจการก่อส...

วันอังคาร ที่ 14 มีนาคม 2566 นางเตือนใจ บำรุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ นายมังกรณ์ ชนะชัย เลขานุการ อบต. เจ้าพนักงานส่วนตำบล พร้อมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ร่วมพิธีมอบเกียรติ...

วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2566 นางเตือนใจ บำรุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ มอบหมายให้ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ออกสำรวจโครงการฝายชะลอน้ำบ้านสำนักตูมกา หมู่ที่ 5 ต.วังตะเฆ่ อ.หน...


วันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2566 งานสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ออกตรวจร้านปิ้งย่างในพื้นที่ตำบลวังตะเฆ่ เพื่อรายงานข้อมูลจัดทำแผนลดภาวะก๊าซเรือนกระจกจังหวัดชัยภูมิ และส่งหนังสือติดตามการดำเนินโ...

วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 13:00 นางเตือนใจ บำรุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการก่อสร้าง ชลประทานขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 จ.ขอนแก่น ออกสำรวจการก่อส...

วันอังคาร ที่ 14 มีนาคม 2566 นางเตือนใจ บำรุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ นายมังกรณ์ ชนะชัย เลขานุการ อบต. เจ้าพนักงานส่วนตำบล พร้อมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ร่วมพิธีมอบเกียรติ...

วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2566 นางเตือนใจ บำรุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ มอบหมายให้ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ออกสำรวจโครงการฝายชะลอน้ำบ้านสำนักตูมกา หมู่ที่ 5 ต.วังตะเฆ่ อ.หน...

วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09.30-12.00 น. นายฐาปนพงศ์ สมวัย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ พร้อมพนักงานจ้าง องค์การบริหานส่วนตำบลวังตะเฆ่ ออกตรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ บ้านหลังสัน ม.9 และบ้านให...

วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2566 นางเตือนใจ บำรุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ร่วมกับ กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่มอบบ้านผู้ด้อยโอกาส จากงบประมาณ อบจ.ชัยภูมิ พร้อมกับต้อนรับนายกองค์การบริหารส่ว...

โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากลวันที่ 8 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่...

วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นางเตือนใจ บำรุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคมร่วมกับคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชนลงพื้นที่บ้านรังสรรค์ในโครงการส่งเสริมและพัฒน...
 
 
17 มี.ค. 2566 ประกาศเรื่องออกให้บริการรับชำระภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566
9 ก.พ. 2566 ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศและประชาสัมพันธ์รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง...
26 ม.ค. 2566 คู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการประชาชน (กองคลัง)
13 ม.ค. 2566 แผนพัฒนาการท่องเที่ยว (2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่
13 ม.ค. 2566 แผ่นพับแผนพัฒนาการท่องเที่ยว (2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่
5 ม.ค. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับบริการข...
8 มี.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
2 มี.ค. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่องให้พ้นพนักส่วนตำบลพ้นทดลอ...
1 ก.พ. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่องให้พนักงานส่วนตำบลพ้นทดลอ...
1 ก.พ. 2566 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ให้พนักงานส่วนตำบลพ้นทดลองปฏิบั...
6 ธ.ค. 2565 มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของ พนักงานส่วนตำบล ครู และพนักงานจ้าง องค์ก...
23 ก.ค. 2561 1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง ก่อสร้าง คสล. ม.9 สายบ...
17 พ.ค. 2562 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 

 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1168328 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -