โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  29 พ.ค. 2566    แผ่นพับประชาสัมพันธ์ งานกฎหมายและคดี สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ โทร 044-056010 ต่อ 12 4
  29 พ.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 5
  27 เม.ย. 2566    รายงานผลการลงพื้นที่ตรวจสถานที่ผลิตน้ำดื่มเพื่อจำหน่ายร่วมกับโรงพยาบาลหนองบัวระเหว 10
  27 เม.ย. 2566    รายงานผลการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 9
  19 เม.ย. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการสาธารณภัย (ครั้งที่ 1) 22
  10 เม.ย. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 18
  31 มี.ค. 2566    ประกาศเรื่องลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท 11
  17 มี.ค. 2566    ประกาศเรื่องออกให้บริการรับชำระภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566 18
  9 ก.พ. 2566    ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศและประชาสัมพันธ์รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดชัยภูมิ 16
  26 ม.ค. 2566    คู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการประชาชน (กองคลัง) 32

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1181947 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -