โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  11 เม.ย. 2565    ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) 39
  4 ม.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 119
  4 ม.ค. 2565    ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2565 61
  14 ม.ค. 2564    ประกาศ ก.กลาง เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 43
  12 ต.ค. 2563    ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปกิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 60
  5 ต.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เร่อง การกำหนดอัตราร้องละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวนเพื่อเลื่อนเงินเดือน ของพนักงานครูและบคลากรทางการศึกษา ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 35
  10 ส.ค. 2563    การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา 35
  3 ส.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล 37
  8 ก.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง การกำหนดนโยบายคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 38
  10 มิ.ย. 2563    ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์แและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พศ.2563 48

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 857897 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -