โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง งดการให้บริการน้ำอุปโภค - บริโภค     ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และขึ้นบัญชี การสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน     รายงานผลการสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน หลัง เดือน เมษายน 2566 - ตุลาคม 2566      

 
 
   


วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00 น. กองการศึกษาฯ ได้ดำเนินจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ณ บริเวณโดยรอบองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่...

วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2566 เด็กๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากดง เข้าร่วมสวดมนต์และเคารพธงชาติกับโรงเรียนบ้านปากดง ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ...

วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2566 เด็กๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกะทะ กิจกรรมสวดมนต์และนั่งสมาธิ ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ...

กิจกรรมสวดมนต์และเคารพธงชาติ ศพด.บ้านปากดง...


วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00 น. กองการศึกษาฯ ได้ดำเนินจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ณ บริเวณโดยรอบองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่...

วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2566 เด็กๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากดง เข้าร่วมสวดมนต์และเคารพธงชาติกับโรงเรียนบ้านปากดง ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ...

วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2566 เด็กๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกะทะ กิจกรรมสวดมนต์และนั่งสมาธิ ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ...

กิจกรรมสวดมนต์และเคารพธงชาติ ศพด.บ้านปากดง...

กิจกรรมสวดมนต์และเคารพธงชาติ ศพด.บ้านโนนสำราญ...

????????‍♀️(1) วันที่ 27พฤศจิกายน 2566 นายเตือนใจ บำรุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้อำนวยการบ้านวังกะทะ รพ.สต.บ้านวังตะเฆ่ รพ.สต.บ้านท่าโป่ง กำ...

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแบบพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ วันศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่...

##องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ขอเชิญทุกท่านเที่ยวงานโครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณี “วันลอยกระทง” ประจำปีงบประมาณ 25667 วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ สระน้ำสาธารณะบ้านวังกะทะ หมู่ 14 ...
 
 
22 พ.ย. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง งดการให้บริการน้ำอุปโภค - บ...
10 พ.ย. 2566 เรื่อง แจ้งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ
2 พ.ย. 2566 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางในการเข้าร่วมโครงการ...
25 ต.ค. 2566 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และอินโฟกราฟ...
25 ต.ค. 2566 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการระบาดของโรคที...
24 ต.ค. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง การสิ้นสุดการได้รับเบี้ยย...
17 พ.ย. 2566 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และขึ้นบัญชี การสอบคัดเลื...
30 ต.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
30 ต.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล...
30 ต.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ...
25 ต.ค. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศู...
5 ก.ค. 2566 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม...
23 ก.ค. 2561 1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง ก่อสร้าง คสล. ม.9 สายบ...
17 พ.ค. 2562 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร: องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่

ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้าง
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฎิสัมพันธ์
Q&A
Social Network FACEBOOK
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แผนการดำเนินงาน
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและ
การใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายหรือแผนการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
รายงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมประจำเดือน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบาย No Gift Policy
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรฐานการส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรม
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1224171 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -