หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่
อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
 
Hot News
 
 
วิสัยทัศน์/กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์
 
 
วิสัยทัศน์
 
“ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีมาตรฐานการศึกษา
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจที่มั่งคั่ง
สืบสานประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมพื้นบ้าน
มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพิเพียง สู่คุณภาพชีวิตที่มั่นคง ”
 
กลยุทธ์
 
    การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
    การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
    การพัฒนาและส่งเสริมสุขอนามัย
    ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพสตรี
    สร้างชุมชนเข้มแข็ง มีเอกภาพและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดในพื้นที่
    ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวอุบัติเหตุ อุบัติภัย
อาชญากรรมและการบรรเทาสาธารณภัย
    ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์จังหวัด
    ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถ เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ในพืชหลักได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง
    ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง โคเนื้อและไก่บ้าน
    ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเที่ยวให้เป็นรูปธรรม
    ส่งเสริมการสร้างความตระหนักในการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า
    ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางน้ำ ท่อระบายน้ำ
    ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบน้ำประปา
    ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเพิ่มเติมระบบไฟฟ้าสาธารณะ
    การสร้างจิตสานึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม
    เสริมสร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ในการจัดการขยะและมลพิษสิ่งแวดล้อมในชุมชน
    ส่งเสริมให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่น
    พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีขีดความสามารถ มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ
มากยิ่งขึ้น
    เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบคุณภาพของการบริหารจัดการองค์กรให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่
1
การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
 
  กลยุทธ์
 
    ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเที่ยว ให้เป็นรูปธรรมของตำบลวังตะเฆ่ รวมทั่งสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกระดับ
    ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ
 
ยุทธศาสตร์ที่
2
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
  กลยุทธ์
 
    ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง / ไฟฟ้า / น้ำประปา / สะพาน / ทางน้ำ / ท่อระบายน้ำ
    ส่งเสริมพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค
 
ยุทธศาสตร์ที่
3
การพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิต
 
  กลยุทธ์
 
    การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยความมั่งคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก
    ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนา กิจกรรมงานทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วันสำคัญของชาติ ด้านคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมสุขอนามัย
    ส่งเสริมสนับสนุน และจัดให้มีการละเล่นกีฬานันทนาการ การพักผ่อนหย่อนใจและจัดให้มีสถานที่ ที่เหมาะสมอย่างพอเพียง
 
ยุทธศาสตร์ที่
4
การพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 
  กลยุทธ์
 
    การสร้างจิตสำนึก และตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำ และสิ่งแวดล้อม
    ส่งเสริมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 
ยุทธศาสตร์ที่
5
การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองการปกครอง
 
  กลยุทธ์
 
    การส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร และองค์กรให้มีความสามารถในการพัฒนา
    ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
 
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม ระเบียบ
หนังสือราชการต่างๆ
คำแนะนำชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
KM
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 
Google Earth
แผนที่ดาวเทียม
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวลผลสำรวจ
ความพึงพอใจ
 
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
โทร 1567 ตลอด 24ชม.
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250 โทรศัพท์ : 044-056-010 โทรสาร : 044-056-010 ต่อ 15
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่
จำนวนผู้เข้าชม 397,121 เริ่มนับ 10 ม.ค. 2567
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10